ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

ENSINANZAS | Interpretación
 • Plan de estudos do Grao en Arte Dramática na especialidade de Interpretación, segundo establece a Orde do 30 de setembro de 2010. Diario Oficial de Galicia do 11 de outubro de 2010.

  1º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Danza I

  Estudo práctico das diferentes técnicas de Danza. Recoñecemento e estudo do valor expresivo dos elementos e calidades do movemento. O corpo como instrumento creativo na Danza.

  Danza I
  Movemento 3 4
  +

  Danza II

  Estudo práctico das diferentes técnicas de Danza. Recoñecemento e estudo do valor expresivo dos elementos e calidades do movemento. O corpo como instrumento creativo na Danza.

  Danza II
  Movemento 3 4
  +

  Dicción e expresión oral I  Coñecemento
  anatómico e fisiolóxico do aparato fonador. Recoñecemento e conciencia vocal.
  Relación entre os diferentes sistemas a través dos que se produce o son e a relación
  dos diferentes sistemas e o corpo. Preparación vocal e adestramento. Dominio de
  todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación,
  emisión, etc.)  Dicción e expresión oral I
  Voz 6 6
  +

  Dicción e expresión oral II  Coñecemento
  anatómico e fisiolóxico do aparato fonador. Recoñecemento e conciencia vocal.
  Relación entre os diferentes sistemas a través dos que se produce o son e a
  relación dos diferentes sistemas e o corpo. Preparación vocal e adestramento.
  Dominio de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resonadores,
  articulación, emisión, etc.)  Dicción e expresión oral II
  Voz 6 6
  +

  Interpretación I

  Introdución aos procedementos piscofísicos da  técnica actoral. Comprensión dos principios de acción e conflito dramático e do seu emprego como ferramentas actorais mediante a técnica da improvisación.  Iniciación ás bases do proceso de creación da personaxe.


  Interpretación I
  Prácticas/Sistemas de interpretación 6 6
  +

  Interpretación II

  Introdución nos procedementos piscofísicos da  técnica actoral. Comprensión dos principios de acción e conflito dramático e do seu uso como ferramenta actoral mediante a técnica da improvisación.  Iniciación ás bases do proceso de creación da personaxe. Achegamento ao texto.


  Interpretación II
  Prácticas/Sistemas de interpretación 6 6
  +

  Linguaxe musical I

  Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe Musical: iniciación aos códigos de escrita e lectura musical.

  Linguaxe musical I
  Música e canto 3 4
  +

  Linguaxe musical II

  Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe Musical: iniciación aos códigos de escrita e lectura musical.

  Linguaxe musical II
  Música e canto 3 4
  +

  Literatura dramática I

  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:arial;mso-ansi-language:="" gl;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Estudo dos principais
  textos e autores relevantes da literatura dramática universal dende o Teatro
  clásico grego ata o Clasicismo francés. Atenderase ao seu contexto histórico,
  tanto desde un punto de vista sociopolítico como literario e artístico.
  Prestarase especial atención ao achegamento do alumnado aos textos
  teatrais,  ao seu contido, forma e
  xénero, cunha actitude crítica, creativa e analítica, tendo en conta a
  especificidade das competencias do perfil profesional do intérprete.

  Literatura dramática I
  Historia e teoría da literatura dramática 6 4
  +

  Movemento expresivo I

  font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:
  GL;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA" lang="GL">Recoñecemento do propio
  corpo como ferramenta de traballo actoral. Coñecemento anatómico-fisiolóxico do
  corpo. Quecemento psicofísico do actor. Estudo dos recursos expresivos do
  corpo.

  Movemento expresivo I
  Movemento 6 6
  +

  Movemento expresivo II

  font-family:Arial;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:GL;
  mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA" lang="GL">Recoñecemento do propio corpo
  como ferramenta de traballo actoral. Coñecemento anatómico-fisiolóxico do
  corpo. Quecemento psicofísico do actor. Estudo dos recursos expresivos do
  corpo.

  Movemento expresivo II
  Movemento 6 6
  +

  Teoría e análise dramática

  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Estudo
  teórico e aplicado dos conceptos instrumentais e teorías básicas  para a análise dos textos da literatura
  dramática, afondando na interpretación dos seus trazos formais, estilísticos e
  de xénero e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional
  do intérprete.

  Teoría e análise dramática
  Historia e teoría da literatura dramática 6 4
  TOTAL

  60
  60

  2º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Canto I

  Estudo da técnica do canto e desenvolvemento práctico dos elementos que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articulación, proxección e afinación.

  Canto I
  Música e canto 3 3
  +

  Canto II

  Estudo da técnica do canto e desenvolvemento práctico dos elementos que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articulación, proxección e afinación.

  Canto II
  Música e canto 3 3
  +

  Expresión corporal I

  Emprego das ferramentas técnicas na creación escénica a partir das linguaxes corporais. Consolidación das ferramentas adquiridas na materia de Movemento Expresivo e aportación de novas á creación corporal. Aplicación práctica dos mecanismos de leitura e análise do movemento.

  Expresión corporal I
  Movemento 5 6
  +

  Expresión corporal II

  Emprego das ferramentas técnicas na creación escénica a partir das linguaxes corporais. Consolidación das ferramentas adquiridas na materia de Movemento Expresivo e aportación de novas á creación corporal. Aplicación práctica dos mecanismos de leitura e análise do movemento.

  Expresión corporal II
  Movemento 5 6
  +

  Interpretación III

  Adestramento nos procesos psicofísicos da técnica actoral. Estudo práctico das

  técnicas de improvisación. Achegamento á situación imaxinaria e á construcción da

  personaxe a través da acción dramática.

  Interpretación III
  Prácticas/Sistemas de interpretación 6 6
  +

  Interpretación IV

  Adestramento nos procesos psicofísicos da técnica actoral. Estudo práctico das
  técnicas de improvisación. Achegamento á situación imaxinaria e á construcción da
  personaxe a través da acción dramática. 

  Interpretación IV
  Prácticas/Sistemas de interpretación 6 6
  +

  Literatura dramática II  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

  Literatura dramática II
  Historia e teoría da literatura dramática 3.5 3
  +

  Literatura dramática III

  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

  Literatura dramática III
  Historia e teoría da literatura dramática 3.5 3
  +

  Técnica vocal I

  Dominio de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión,etc.). A voz como instrumento creativo. Estudio da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, emisión articulada, etc). Dominio das técnicas expresivas aplicadas aos diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuais.

  Técnica vocal I
  Voz 5 6
  +

  Técnica vocal II
  Dominio de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resonadores, articulación, emisión,etc.). A voz como instrumento creativo. Estudio da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, emisión articulada, etc). Dominio das técnicas expresivas aplicadas aos diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuais. Dominio da comunicación verbal

  Técnica vocal II
  Voz 5 6
  +

  Teoría e historia da arte I

  Panorámica histórica da evolución das manifestacións artísticas durante a Antigüidade, a Idade Media e o Renacemento. Nocións básicas de teoría da arte. Estudo de casos prácticos vinculados coa interpretación.   

  Teoría e historia da arte I
  Historia da arte 3.5 3
  +

  Teoría e historia da arte II

  Panorámica histórica da evolución das manifestacións artísticas desde o Século XVII ata o momento presente. Nocións básicas de teoría da arte. Estudo de casos prácticos vinculados coa interpretación. 

  Teoría e historia da arte II
  Historia da arte 3.5 3
  +

  Teorías do espectáculo I  Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación escénica e audiovisual no


  ámbito da interpretación. Estudo práctico dos principios da linguaxe escénica e


  audiovisual. Análise práctica da creación escénica e audiovisual como fenómenos


  comunicativos: aspectos estéticos e semiolóxicos. Análise práctica de espectáculos e


  procesos metodolóxicos da crítica.

  Teorías do espectáculo I
  Teorías do espectáculo e da comunicación 4 3
  +

  Teorías do espectáculo II


  Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación social escénica e audiovisual no ámbito da interpretación. Estudo práctico dos principios sistémicos da linguaxe escénica e audiovisual. Análise histórica das teorías ¡da creación escénica e audiovisual : aspectos estéticos e semiolóxicos. Procesos metodolóxicos da crítica.

  Teorías do espectáculo II
  Teorías do espectáculo e da comunicación 4 3
  TOTAL

  60
  60

  3º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Adestramento vocal I  Técnicas
  de adestramento para a mellora do uso da técnica vocal adquirida e a ampliación
  da súa capacidade. Xestión da enerxía no uso da voz. Autonomía á hora de
  organizar rutinas de quecemento e adestramento. Capacidade para realizar a
  análise estrutural e de contidos do texto.  Adestramento vocal I
  Optativa 3 3
  +

  Adestramento vocal II  Técnicas
  de adestramento para a mellora do uso da técnica vocal adquirida e a ampliación
  da súa capacidade. Xestión da enerxía no uso da voz. Autonomía á hora de
  organizar rutinas de quecemento e adestramento.  Adestramento vocal II
  Optativa 3 3
  +

  Deseño do personaxe I

  Dominio específico dás ferramentas precisas para o recoñecemento e a
  análise dos signos que emiten o corpo, e o vestido do/a actor/actriz, para a
  súa creación segundo os requirimentos do personaxe. Coñecemento e utilización
  dos principios de estrutura, cor e volume, aplicados, ao vestiario do
  personaxe.

  Deseño do personaxe I
  Deseño do personaxe 4 3
  +

  Deseño do personaxe II

  Dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e o vestido do/a actor/actriz, para a súa adecuación ou modificación en función dos requirimentos do personaxe.

  Deseño do personaxe II
  Deseño do personaxe 4 3
  +

  Dramaturxia I

  Principios xerais da dramaturxia. Análise das distintas formas de espectáculo.

  Análise e composición da acción segundo paradigmas, modelos e referentes diversos: drama de base aristotélica, pièce bien faite, dramaturxias performativas posdramáticas para diferentes modalidades, xéneros e estilos espectaculares (teatro-danza, teatro visual e de obxectos, performance, teatro xestual etc.)
  Análise e composición de personaxes e as súas variantes escénicas.
  Adaptación de materiais diversos para a composición de dramaturxias segundo os paradigmas, modelos e referentes estudados.

  Dramaturxia I
  Dramaturxia 4 3
  +

  Dramaturxia II

  Análise e composición de situacións dramáticas. A trama de acción. O discurso e a acción verbal dos personaxes. As configuracións espazo-temporais. O ritmo na dramaturxia.

  Metodoloxía da adaptación dramática de textos non dramáticos.

  Dramaturxia II
  Dramaturxia 4 3
  +

  Historia das artes do espectáculo I

  Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das diferentes formas do teatro e doutras artes do espectáculo a través da historia e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do intérprete. 

  Historia das artes do espectáculo I
  Historia das artes do espectáculo 4 3
  +

  Historia das artes do espectáculo II

  Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das diferentes formas do teatro e doutras artes do espectáculo a través da historia e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do intérprete. 

  Historia das artes do espectáculo II
  Historia das artes do espectáculo 4 3
  +

  Iniciación á coreografía I

  Inicio á composición coreográfica
  a través do recoñecemento e estudo das técnicas de danza, así como do valor
  expresivo da danza-teatro para a súa aplicación en escena. O corpo como
  instrumento creativo. 

  Iniciación á coreografía I
  Optativa 3 3
  +

  Iniciación á coreografía II

  Inicio á composición coreográfica
  a través do recoñecemento e estudo das técnicas de danza, así como do valor
  expresivo da danza-teatro para a súa aplicación en escena. O corpo como
  instrumento creativo. 

  Iniciación á coreografía II
  Optativa 3 3
  Retórica e oratoria I
  Optativa 3 3
  Retórica e oratoria II
  Optativa 3 3
  TOTAL

  42
  42

  3º curso - Itinerario Textual

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Interpretación V · Grupo A

  Estudo práctico da técnica actoral e dos diversos métodos de creación e construción da personaxe. Adecuación dos recursos expresivos e dos procesos internos e externos aos diferentes xéneros e estilos no ámbito escénico e audiovisual.

  Interpretación V · Grupo A
  Prácticas de interpretación 5 9
  +

  Interpretación V · Grupo B

  Estudo práctico da técnica actoral e dos diversos métodos de creación e construción da personaxe. Adecuación dos recursos expresivos e dos procesos internos e externos aos diferentes xéneros e estilos no ámbito escénico e audiovisual.

  Interpretación V · Grupo B
  Prácticas de interpretación 5 9
  +

  Interpretación VI · Grupo A

  Estudo práctico da técnica actoral e dos diversos métodos de creación e
  construción da personaxe. Adecuación dos recursos expresivos e dos
  procesos internos e externos aos diferentes xéneros e estilos no ámbito
  escénico e audiovisual.

  Interpretación VI · Grupo A
  Prácticas de interpretación 5 9
  +

  Interpretación VI · Grupo B

  Estudo práctico da técnica actoral e dos diversos métodos de creación e construción da personaxe. Adecuación dos recursos expresivos e dos procesos internos e externos aos diferentes xéneros e estilos no ámbito escénico e audiovisual.

  Interpretación VI · Grupo B
  Prácticas de interpretación 5 9
  +

  Sistemas de interpretación I
  Estudo práctico da técnica actoral e dos diversos métodos de creación e construción da personaxe. Adecuación dos recursos expresivos e dos procesos internos e externos aos diferentes xéneros e estilos no ámbito escénico e audiovisual.

  Sistemas de interpretación I
  Sistemas de interpretación 4 3
  +

  Sistemas de interpretación II

  Introdución á técnica actoral e o estudo dos recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do actor no teatro do xesto.

  Sistemas de interpretación II
  Sistemas de interpretación 4 3
  +

  Verso I  Estudo da métrica. Coñecemento e aplicación das graduais. Análise do acento (na palabra, no verso, de intención…), da rima e do ritmo (de cantidade, intensidade…). Recursos literarios. Percepción e melodía do discurso.

  Verso I
  Voz 3 3
  +

  Verso II  Estudo da métrica. Coñecemento e aplicación das graduais. Análise do acento (na palabra, no verso, de intención…), da rima e do ritmo (de cantidade, intensidade…). Recursos literarios. Percepción e melodía do discurso. Relación corpo-texto. Aprendizaxe e práctica da relación entre o son, a palabra e as atmosferas na transmisión de emocións e sensacións.

  Verso II
  Voz 3 3
  TOTAL

  18
  18

  3º curso - Itinerario Xestual

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Interpretación V

  Introdución á técnica actoral e estudio dos recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do actor no teatro do xesto

  Interpretación V
  Prácticas de interpretación 5 9
  +

  Interpretación VI

  Introdución á técnica actoral e estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do actor no teatro do xesto

  Interpretación VI
  Prácticas de interpretación 5 9
  +

  Mimo I

  Estudo dos conceptos, recursos e habilidades físicas que dispoñan ao actor/actriz para a utilización integral do seu corpo, proxectado no espazo, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non oral.

  Mimo I
  Sistemas de intepretación xestual 3 3
  +

  Mimo II

  Estudo dos conceptos, recursos e habilidades físicas que dispoñan ao actor para a
  utilización integral do seu corpo, proxectado no espazo, como instrumento expresivo
  específico para a creación teatral non oral.

  Mimo II
  Sistemas de intepretación xestual 3 3
  +

  Sistemas de interpretación I

  Introdución á técnica actoral e estudio dos recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do actor no teatro do xesto.

  Sistemas de interpretación I
  Sistemas de intepretación 4 3
  +

  Sistemas de interpretación II

  Introdución á técnica actoral e o estudo dos recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do actor no teatro do xesto.

  Sistemas de interpretación II
  Sistemas de intepretación 4 3
  TOTAL

  18
  18

  4º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Adestramento corporal

  font-family:Arial;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-ansi-language:="" gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="" lang="GL">Introdución á técnica de
  creación e ao estudo de procedementos e recursos que capaciten ao actor para
  abordar unha creación escénica

  Adestramento corporal
  Optativa 3 3
  +

  Análise de espectáculos


  Estudo e práctica
  de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais
  aplicados á interpretación, facendo fincapé no teatro como feito
  escénico e os seus distintos xéneros para logo atender os demais
  tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, obxectos) e abordar
  asemade a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a
  interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais,
  políticas, históricas, económicas e culturais.


  Análise de espectáculos
  Historia das artes do espectáculo 3 3
  +

  Escenificación

  Principios xerais da escenificación. Análise da situación, do personaxe e da escena. Creación e análise do texto espectacular. 

  Escenificación
  Escenificación 6 4
  +

  Iniciación ao teatro de obxectos
  Estudo
  dos conceptos, recursos e habilidades físicas que dispoñan ao actor para a
  utilización integral do seu corpo e do traballo co obxecto, como instrumento
  expresivo específico para a creación teatral.
  Iniciación ao teatro de obxectos
  Optativa 3 3
  +

  Introdución á investigación escénica I


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Estudos. 

  Introdución á investigación escénica I
  Pedagoxía 2 2
  +

  Introdución á investigación escénica II


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Estudos. 

  Introdución á investigación escénica II
  Pedagoxía 2 2
  +

  Pedagoxía teatral I


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral I
  Pedagoxía 2.5 3
  +

  Pedagoxía teatral II


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral II
  Pedagoxía 2.5 3
  +

  Produción e xestión  font-family:" arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">Coñecementos
  sobre a lexislación das artes do espectáculo (normativas comerciais,
  administrativas, laborais e de seguridade). Valoración do traballo en función
  do marco socio-laboral. Coñecemento do proceso de elaboración dun proxecto de
  produción desde os puntos de vista comunicativo e económico. Comprensión do
  marco social no que se desenvolvan a creación de proxectos de xestión ou
  produción.  Produción e xestión
  Produción e xestión 5 4
  +

  Técnicas de expresión oral  8.0pt;line-height:150%" lang="GL">Aplicación dos fundamentos da práctica textual. Análise
  da estrutura gramatical e dramática do discurso escénico. O texto e a relación
  son -senso.  Exploración da sonoridade do
  texto no corpo e no espazo. Uso das imaxes, sensacións, atmosferas que o texto
  evoca. Equilibrio técnica/emoción. Da exploración á repetición. Aplicación na
  escena.  Técnicas de expresión oral
  Optativa 3 3
  TOTAL

  51
  51

  4º curso - Itinerario Textual

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Interpretación no audiovisual I

  Aplicación e integración dos recursos técnicos na construcción da personaxe e a súa integración nun proxecto audiovisual.

  Interpretación no audiovisual I
  Sistemas de interpretación 3 3
  +

  Interpretación no audiovisual II

  Aplicación e integración dos recursos técnicos na construcción da personaxe e a súa integración nun proxecto audiovisual.

  Interpretación no audiovisual II
  Prácticas de interpretación 3 3
  +

  Obradoiro de interpretación I

  Aplicación das competencias adquiridas ao longo da formación académica na montaxe teatral. Dialéctica actor/director no proceso creativo.

  Obradoiro de interpretación I
  Prácticas/Sistemas de interpretación 8 8
  +

  Obradoiro de interpretación II

  Aplicación e integración dos coñecementos adquiridos en cursos anteriores dentro do
  proceso creativo e multidisciplinar dun Obradoiro integrado.

  Obradoiro de interpretación II
  Prácticas/Sistemas de interpretación 8 10
  +

  Traballo fin de estudos

  Elaboración e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria, que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación e do itinerario.

  Traballo fin de estudos
  Prácticas/Sistemas de interpretación 12 12
  TOTAL

  9
  9

  4º curso - Itinerario Xestual

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Acrobacia  Desenvolvemento e
  potenciación das calidades psico-físicas do actor. Adquisición
  de conceptos e hábitos técnicos relacionados co movemento
  acrobático nun contexto dramático. Aprendizaxe e dominio de
  técnicas acrobáticas elementais aplicadas ao feito teatral.


  Acrobacia
  Movemento 3 3
  +

  Obradoiro de interpretación I  Apricación e integración
  dos diferentes recursos técnicos adquiridos ao longo dos anos de estudos nun proxecto integrador de creación colectiva.


  Obradoiro de interpretación I
  Prácticas/Sistemas de interpretación 8 8
  +

  Obradoiro de interpretación II

  Apricación e integración dos diversos recursos técnicos adquiridos ao  longo dos catro anos de estudo nun proxecto integrador de creación colectiva.

  Obradoiro de interpretación II
  Prácticas/Sistemas de interpretación 8 10
  +

  Traballo fin de estudos

  Elaboración, e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria,  que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación e do itinerario.

  Traballo fin de estudos
  Prácticas/Sistemas de interpretación 12 12
  TOTAL

  9
  9

FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+