ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

ENSINANZAS | Escenografía
 • Plan de estudos do Grao en Arte Dramática na especialidade de Escenografía, segundo establece a Orde do 30 de setembro de 2010. Diario Oficial de Galicia do 11 de outubro de 2010.

  1º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Debuxo artístico I  Principios xerais das técnicas
  de representación artística. Coñecemento básico das técnicas
  instrumentais do debuxo e do deseño. Debuxo á man alzada. Técnicas
  de representación bidimensional. Técnicas plásticas de
  representación. Valoración e selección dos procesos instrumentais
  idóneos para cada proxecto. Capacidade de recoñecer e escoller a
  propia técnica de representación.


  Debuxo artístico I
  Técnicas de representación 5 6
  +

  Debuxo técnico I

  Principios xerais das técnicas
  de representación técnica. Coñecemento básico das técnicas
  instrumentais do debuxo técnico. Representacións técnicas básicas.
  Representación técnica bidimensional de obxectos do cotián.


  Debuxo técnico I
  Técnicas de representación 4 3
  +

  Debuxo técnico II


  Principios xerais das técnicas
  de representación técnica. Coñecemento avanzado das técnicas
  instrumentais do debuxo técnico. Representacións técnicas
  avanzadas. Representación técnica tridimensional de obxectos do
  cotián.


  Debuxo técnico II
  Técnicas de representación 4 3
  +

  Espazo escénico I

  Coñecemento e afondamento nos principios da teoría da percepción. Comprensión dos procesos perceptivos: forma e significado.
  Desenvolvemento da capacidade de observación e comparación dos elementos visuais. Principios de composición.
  Espazo escénico I
  Deseño de escenografía 5 6
  +

  Espazo escénico II

  Afondamento nos principios de composición. Coñecemento e utilización dos principios de estrutura, forma, cor, textura, espazo e volume.

  Espazo escénico II
  Deseño de escenografía 5 6
  +

  Historia da arte I


   

  Estudo dos principais movementos artísticos, obras e artistas do periodo da historia da arte universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon. Análise das obras dende un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de casos prácticos vinculados coa creación escenográfica.  Historia da arte I
  Historia da arte 4 4
  +

  Historia da arte II

   

  Estudo dos principais movementos artísticos, obras e artistas do periodo da historia da arte universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon. Análise das obras dende un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de casos prácticos vinculados coa creación escenográfica.
  Historia da arte II
  Historia da arte 4 4
  +

  Percepción visual e perspectiva I


  Coñecemento dos principios da
  teoría da percepción para a comprensión dos procesos perceptivos:
  forma e significado. Desenvolvemento da capacidade de observación e
  comparación dos elementos visuais. Principios de composición.
  Coñecemento e utilización da perspectiva aplicada ao debuxo
  artístico e ao deseño do espazo escénico.


  Percepción visual e perspectiva I
  Técnicas de representación 5 3
  +

  Percepción visual e perspectiva II


  Coñecemento e afondamento dos
  principios da teoría da percepción para a comprensión dos procesos
  perceptivos: forma e significado. Desenvolvemento da capacidade de
  observación e comparación dos elementos visuais. Principios de
  composición. Coñecemento e utilización da perspectiva aplicada ao
  debuxo artístico e ao deseño do espazo escénico. Análise práctica
  das formas artísticas en relación coa historia das artes.


  Percepción visual e perspectiva II
  Técnicas de representación 5 7
  +

  Técnicas escénicas I

  Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e os límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos.

  Técnicas escénicas I
  Técnicas de realización de materiais 5 6
  +

  Teoría e análise dramática

  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Estudo
  teórico e aplicado dos conceptos instrumentais e teorías básicas  para a análise dos textos da literatura
  dramática, afondando na interpretación dos seus trazos formais, estilísticos e
  de xénero e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional
  do escenógrafo.

  Teoría e análise dramática
  Historia e teoría da literatura dramática 6 4
  +

  Teorías do espectáculo I

  Principios teóricos e dimensión práctica da
  comunicación escénica e audiovisual no ámbito da escenografía. Estudo práctico
  dos principios da linguaxe escénica e
  audiovisual. Análise práctica da creación
  escénica e audiovisual como fenómenos
  comunicativos: aspectos antropolóxicos e
  sociolóxicos. Análise práctica de
  espectáculos e procesos metodolóxicos da
  crítica.
  Teorías do espectáculo I
  Teorías do espectáculo e da comunicación 4 4
  +

  Teorías do espectáculo II

  Principios teóricos e dimensión práctica da
  comunicación escénica e audiovisual no ámbito da escenografía. Estudo práctico
  dos principios da linguaxe escénica e
  audiovisual. Análise práctica da creación
  escénica e audiovisual como fenómenos
  comunicativos: aspectos estéticos e
  semiolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da
  crítica.
  Teorías do espectáculo II
  Teorías do espectáculo e da comunicación 4 4
  TOTAL

  60
  60

  2º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Debuxo artístico II

  Coñecemento
  avanzado das técnicas instrumentais do debuxo e do deseño. Debuxo á man
  alzada. Técnicas de representación tridimensional. Técnicas
  plásticas de representación II. Valoración e selección dos
  procesos instrumentais idóneos para cada proxecto. Capacidade de
  recoñecer e escoller a propia técnica de representación.


  Debuxo artístico II
  Técnicas de representación 5 6
  +

  Deseño asistido por ordenador I


  Coñecemento das ferramentas
  necesarias para a elaboración de plantas e alzados de proxectos en
  2D. Manexo de programas de edición gráfica para a realización de
  bosquexos e propostas escenográficas. Valoración e selección dos
  procesos instrumentais idóneos para cada proxecto. Capacidade de
  recoñecer e escoller a propia técnica de representación.


  Deseño asistido por ordenador I
  Técnicas de representación 5 4
  +

  Deseño asistido por ordenador II

  Coñecemento das ferramentas necesarias para a elaboración de plantas e alzados de
  proxectos en 2D. Aproximación ao deseño en 3D. Manexo de programas de edición
  gráfica para a realización de bosquexos e propostas escenográficas. Valoración e
  selección dos procesos instrumentais idóneos para cada proxecto. Capacidade de
  recoñecer e escoller a propia técnica de representación.  

  Deseño asistido por ordenador II
  Técnicas de representación 5 4
  +

  Espazo escénico III

  Espazo escénico III


  A materia de espazo escénico III, pretende dar continuidade ao desenvolvemento das competencias que debe chegar a ter un escenógrafo, para iso, elaboráronse e aprobáronse unha serie de contidos básicos e progresivos.

  Tras ter un dominio adquirido nas materia que a preceden, sobre estrutura, forma, cor, textura e volume, se lle dará continuidade coa aplicación destos conceptos a proxectos de deseño de escenografía, implantados en espazos concretos, entrando así en xogo, o manexo do debuxo técnico como ferramenta para elaborar os planos de representación gráfica e a realización de maquetas a escala, que expliquen as propostas plástica do deseño escenográfico.

  Espazo escénico III
  Deseño de escenografía 5 6
  +

  Espazo escénico IV

  Esta materia pretende afianzar as bases do deseño escenográfico,
  resolvendo proxectos de ampla envergadura, entendo a importancia de cada parte
  que conforma un espectáculo cara o funcionamento da futura posta en escena. Será
  moi relevante o desenvolvemento do deseño de escenografía xunto cos demais
  áreas plásticas, atendendo as necesidades dos directores e actores. Farase especial
  fincapé no dominio das técnicas de representación gráficas,  cara a
  comprensión dos directores, os construtores da escenografía e os técnicos onde
  iría implantada esta. 

  Espazo escénico IV
  Deseño de escenografía 5 6
  +

  Estética teatral


  Concepto, tipoloxía e teorías da expresión artística. Estudo da historia do pensamento e das ideas estéticas en relación coas artes escénicas.

  Estética teatral
  Estética 5 6
  +

  Historia da arte III

  Estudo dos
  principais movementos artísticos desde a Ilustración ata a primeira década do
  S. XXI, atendendo ao momento histórico no que se crearon. Análise das obras
  desde un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de
  casos vinculados coa creación escenográfica.

  Historia da arte III
  Historia da arte 5 4
  +

  Historia da escenografía


  Estudo do desenvolvemento histórico das diferentes formas do teatro e das outras artes do espectáculo así coma da súa imaxe escenográfica desde as primeiras manifestacións escénicas ata os nosos días, abordando non só a orde cronolóxica dos aconteceres escénicos, senón tamén a xestación dos grandes conceptos da teoría e a práctica escénica coas súas concrecións no tempo e no espazo.

  Historia da escenografía
  Historia das artes do espectáculo 5 4
  +

  Iluminación I

  Estudo da natureza da luz e os seus aspectos físicos. Coñecemento de magnitudes e principios fundamentais. Estudo das fontes de luz. Fundamentos teóricos e prácticos do equipo técnico preciso na iluminación teatral.

  Iluminación I
  Deseño de escenografía 2 2
  +

  Iluminación II

  Coñecemento avanzado e utilización dos principios de estrutura, forma, cor, textura, espazo e volume, aplicados ao deseño da iluminación. Afondamento nos coñecementos do uso da cor en iluminación. Desenvolvemento da execución da documentación técnica precisa (follas técnicas, planos de luces…). A organización no proceso da montaxe. Análise da luz en contacto cos outros elementos do espazo escénico.

  Iluminación II
  Deseño de escenografía 2 2
  +

  Literatura dramática I

  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da escenógrafo/a.


  Literatura dramática I
  Historia e teoría da literatura dramática 3 3
  +

  Literatura dramática II


  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da escenógrafo/a.

  Literatura dramática II
  Historia e teoría da literatura dramática 3 3
  +

  Tecnoloxía escénica I  Coñecemento teórico-práctico na aplicación dos medios técnicos e tecnolóxicos nunca


  proposta escénica. Posibilidades estéticas da tecnoloxía aplicada á maquinaria e á


  imaxe escénicas.

  Tecnoloxía escénica I
  Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo 5 5
  +

  Tecnoloxía escénica II  Coñecemento teórico-práctico na aplicación dos medios técnicos e tecnolóxicos nunca


  proposta escénica. Posibilidades estéticas da tecnoloxía aplicada á maquinaria e á


  imaxe escénicas.

  Tecnoloxía escénica II
  Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo 5 5
  TOTAL

  60
  60

  3º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Caracterización I   


  Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recursos que contribúen á modificación das características físicas do actor no proceso de creación dun personaxe.


  Caracterización I
  Deseño do personaxe 3 4
  +

  Caracterización II


   


   


  Estudio teórico-práctico das distintas técnicas, elementos e recursos que contribúen a la modificación das características físicas do actor no proceso da creación dun personaxe.


  Caracterización II
  Deseño do personaxe 3 3
  +

  Dramaturxia I


    Principios xerais de dramaturxia. Análise das diversas formas de espectáculo (incluído o espectáculo audiovisual). Coñecemento e análise das estruturas e xéneros dramáticos e audiovisuais. Análise da estrutura dramática e as convencións que operan nunha obra ou espectáculo, a acción, o xénero, a caracterización, o ritmo, así como as implicacións de elementos da produción tales como o vestiario, a escenografía ou a iluminación. Principios de análise e creación de personaxes.

  Dramaturxia I
  Dramaturxia 3 3
  +

  Dramaturxia II


    Análise
  do texto dramático e/ou da partitura dramática. Concepción da estrutura
  dramática e as convencións que operan nunha obra ou espectáculo, a acción, o
  xénero, a caracterización, o ritmo, así como as implicacións de elementos de
  produción tales como o vestiario, a escenografía ou a iluminación. Composición
  da acción e configuracións espazo-temporais. Análise e documentación para a
  adaptación de textos non dramáticos de cara á súa escenificación.

  Dramaturxia II
  Dramaturxia 3 3
  +

  Historia das artes do espectáculo I


  Estudo
  das raíces e do desenvolvemento teórico e estético dos diferentes
  xéneros e estilos do espectáculo, desde unha perspectiva diacrónica
  e sincrónica e atendendo á especificidade das competencias do
  perfil profesional do escenógrafo.


  Historia das artes do espectáculo I
  Historia das artes do espectáculo 3 3
  +

  Historia das artes do espectáculo II


  Estudo
  das raíces e do desenvolvemento teórico e estético dos diferentes
  xéneros e estilos do espectáculo, desde unha perspectiva diacrónica
  e sincrónica e atendendo á especificidade das competencias do
  perfil profesional do escenógrafo.


  Historia das artes do espectáculo II
  Historia das artes do espectáculo 3 3
  +

  Iluminación III

  Coñecemento dos principios formais do linguaxe da iluminación. A dramaturxia da luz. Fundamentos do deseño de iluminación e a súa aplicación práctica. Coñecemento e experimentación do método de traballo.

  Iluminación III
  Deseño/Prácticas de escenografía 5 6
  +

  Iluminación IV

  Práctica da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación. Teoría e práctica do deseño de iluminación a partires dun texto dramático. Aplicación das novas tecnoloxías no eido do deseño.

  Iluminación IV
  Deseño/Prácticas de escenografía 5 6
  +

  Indumentaria


   


  Estudo teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á creación dun personaxe.  Indumentaria
  Deseño do personaxe 6 4
  +

  Obradoiro de escenografía I

  Iniciación á práctica da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a experiencia da representación, as aprendizaxes de linguaxes, procedementos e saberes adquiridos, para transmitir ao/á espectador/a as sensacións, emocións, e o sentido da creación escénica. 

  Obradoiro de escenografía I
  Prácticas de escenografía 10 9
  +

  Produción e xestión  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">Coñecementos
  sobre a lexislación das artes do espectáculo (normativas comerciais,
  administrativas, laborais e
  line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:arial;="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"=""> de seguridade). Valoración do traballo en función
  do marco socio-laboral. Coñecemento do proceso de
  line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">elaboración
  dun proxecto de produción desde os puntos de vista comunicativo e económico.
  Comprensión do
  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:arial;mso-ansi-language:="" gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"=""> marco social no que se desenvolvan a creación de
  proxectos de xestión ou produción.  Produción e xestión
  Produción e xestión 6 4
  +

  Técnicas escénicas II

  Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e os límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos.

  Técnicas escénicas II
  Técnicas de realización de materiais 5 6
  +

  Técnicas escénicas III

  Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e os límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos.

  Técnicas escénicas III
  Técnicas de realización de materiais 5 6
  TOTAL

  60
  60

  4º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Análise de espectáculos  Estudo de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais aplicados á interpretación, facendo fincapé no teatro como feito


  escénico e os seus distintos xéneros para logo atender os demais tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, obxectos) e abordar asemade


  a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais, políticas, históricas,

  económicas e culturais

  Análise de espectáculos
  Historia das artes do espectáculo 4 3
  +

  Deseño de espectáculos multidisciplinares

  Introdución
  ás características técnicas de luminarias robotizadas, aos
  simuladores de iluminación, ao videomapping e a compoñentes
  electrónicos sinxelos como ferramentas para o desenvolvemento de
  espectáculos multidisciplinares. 

  Deseño de espectáculos multidisciplinares
  Optativa 3 3
  +

  Deseño do personaxe I


   


   


  Estudio teórico-práctico dos elementos externos que contribúen a creación dun personaxe.


  Deseño do personaxe I
  Deseño do personaxe 2.5 2
  +

  Deseño do personaxe II
   


  Estudo teórico-práctico dos elementos externos que contribúen á creación dun personaxe, e a sua concreción na realidade


  Deseño do personaxe II
  Deseño do personaxe 2.5 2
  +

  Escenificación

  mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-ansi-language:#000a;mso-fareast-language:="" es;mso-bidi-language:ar-sa"="">Principios xerais da escenificación. Análise da
  escenificación nas diversas formas espectaculares, incluído o espectáculo
  audiovisual. Análise da situación, do personaxe e da escena. 

  Escenificación
  Escenificación 6 4
  +

  Espazo sonoro
  Análise dos elementos sonoros aplicados na Dramaturxia e na Escenificación, Concepto de Espazo sonoro

  Espazo sonoro
  Optativa 3 3
  Introdución á escrita dramática
  Optativa 3 3
  +

  Introdución á investigación escénica I


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Estudos. 

  Introdución á investigación escénica I
  Pedagoxía 2 2
  +

  Introdución á investigación escénica II


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Estudos. 

  Introdución á investigación escénica II
  Pedagoxía 2 2
  +

  Obradoiro de escenografía II

  Práctica avanzada da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a experiencia da representación, as aprendizaxes de linguaxes, procedementos e saberes adquiridos, para transmitir ao/ á espectador/a as sensacións, emocións e o sentido da creación escénica. Coñecemento e experimentación do método de traballo.

  Obradoiro de escenografía II
  Prácticas de escenografía 5 6
  +

  Obradoiro de escenografía III

  Práctica do proceso completo de creación e construción escenográfica para un espectáculo, desde a concepción ata a representación, integrando os saberes e procedementos adquiridos durante toda a carreira. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado

  Obradoiro de escenografía III
  Prácticas/Deseño de escenografía 10 10
  +

  Pedagoxía teatral I


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral I
  Pedagoxía 2.5 4
  +

  Pedagoxía teatral II


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral II
  Pedagoxía 2.5 4
  +

  Traballo fin de estudos

  Elaboración, e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria, que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación e do itinerario.

  Traballo fin de estudos
  12 12
  TOTAL

  60
  60

FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+