ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Instalacións, aulas e recursos


Plan de autoprotección
ENSINANZAS | Dirección escénica e dramaturxia
 • Plan de estudos do Grao en Arte Dramática na especialidade de Dirección escénica e Dramaturxia, segundo establece a Orde do 30 de setembro de 2010. Diario Oficial de Galicia do 11 de outubro de 2010.

  1º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Composición escénica I

  Coñecemento e experimentación da complexidade do proceso global da creación. Estudo e práctica de principios narrativos e compositivos aplicados aos elementos de significación da posta en escena.

  Composición escénica I
  Prácticas de escenificación 3 3
  +

  Composición escénica II

  150%;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-ansi-language:="" en-us;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Práctica da creación
  espectacular a partires dos principios fundamentais da composición.
  Interrelación e interdependencia dos elementos significativos da linguaxe
  escénica e a súa recepción.

  Composición escénica II
  Prácticas de escenificación 3 3
  +

  Dramaturxia I

  Principios
  xerais da dramaturxia. Análise de distintas formas de espectáculo. Paradigmas, referentes e modelos de composición da acción: drama de base aristotélica, pièce bien faite, dramaturxias performativas posdramáticas para diferentes xéneros e modalidades espectaculares (teatro-danza, teatro visual e de obxectos, performance, teatro xestual etc.)

  Análise e composición de personaxes, situacións dramáticas, tramas de acción. Adaptación dramática de textos non dramáticos.

  Dramaturxia I
  Dramaturxia 5 4
  +

  Escenificación I

  Principios xerais da escenificación. Estudo da concepción, desenvolvemento e evolución do espectáculo. 

  Análise da situación, do personaxe e da escena. Creación e análise do texto espectacular.

  Escenificación I
  Escenificación 6 6
  +

  Escrita dramática I

  Práctica da escrita dramática e análise da súa recepción. Composición de escenas e pezas breves a partir de diferentes xogos formais e estilísticos. Técnicas
  e metodoloxías de análise e creación do discurso e a acción verbal na
  composición de diferentes modalidades, xéneros e estilos.

  Escrita dramática I
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Escrita dramática II

  Práctica da escrita dramática e análise da súa recepción. Composición de
  escenas e pezas breves a partir de diferentes xogos formais e
  estilísticos.

  Procedementos de escrita dramática en dramaturxias colaborativas de proceso, dentro do ámbito das teatralidades posdramáticas

  Escrita dramática II
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Interpretación I

  Introducción á técnica actoral e estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/a actor/actriz. Introducción aos diferentes estilos e métodos en interpretación na perspectiva da dirección de escena e a dramaturxia.


  Interpretación I
  Sistemas de intepretación 5 4
  +

  Literatura dramática I

  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:arial;mso-ansi-language:="" gl;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Estudo dos principais
  textos e autores relevantes da literatura dramática universal dende o Teatro
  clásico grego ata o Clasicismo francés. Atenderase ao seu contexto histórico,
  tanto desde un punto de vista sociopolítico como literario e artístico.
  Prestarase especial atención ao achegamento do alumnado aos textos teatrais,  ao seu contido, forma e xénero, cunha actitude
  crítica, creativa e analítica, tendo en conta a especificidade das competencias
  do perfil profesional do director ou dramaturgo

  Literatura dramática I
  Historia e teoría da literatura dramática 6 4
  +

  Movemento expresivo I

  Estudo dos procesos que promoven o coñecemento das posibilidades corporais;  expresivas, creativas e comunicativas na escena, desde la dirección de actores/actrices e da dramaturxia. Afondará na relevancia dos aspectos quinestésicos da escena- tanto en improvisación como en composición- no establecemento de relacións do corpo co espacio, o tempo-ritmo e a enerxía.

  Movemento expresivo I
  Movemento 2.5 3
  +

  Movemento expresivo II

  Estudo dos procesos que promoven o coñecemento das posibilidades
  corporais;  expresivas, creativas e comunicativas na escena, desde la
  dirección de actores/actrices e da dramaturxia. Afondará na relevancia
  dos aspectos quinestésicos da escena- tanto en improvisación como en
  composición- no establecemento de relacións do corpo co espacio, o
  tempo-ritmo e a enerxía.

  Movemento expresivo II
  Movemento 2.5 3
  +

  Música e canto I

  Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe Musical: iniciación aos códigos de escrita e lectura musical. Estudo da voz cantada: elementos técnicos e expresivos que interveñen.

  Música e canto I
  Música e canto 2.5 3
  +

  Música e canto II

  Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe Musical: iniciación aos códigos de escrita e lectura musical. Estudo da voz cantada: elementos técnicos e expresivos que interveñen.

  Música e canto II
  Música e canto 2.5 3
  +

  Técnica vocal e dicción  Coñecemento anatómico e fisiolóxico do aparato fonador. Recoñecemento e conciencia vocal. Preparación vocal e adestramento. Coñecemento de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión, etc.). A voz como instrumento creativo. Principios da comunicación verbal. Estudo da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, verso, etc.). A escoita. Dominio das técnicas expresivas aplicadas a diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuals. Uso dos diferentes parámetros vocais na dirección.

  Técnica vocal e dicción
  Voz 5 6
  +

  Teoría e análise dramática

  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:ar-sa;mso-bidi-language:ar-sa"="">Estudo
  teórico e aplicado dos conceptos instrumentais e teorías básicas  para a análise dos textos da literatura
  dramática, afondando na interpretación dos seus trazos formais, estilísticos e
  de xénero e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional
  do director ou dramaturgo.

  Teoría e análise dramática
  Historia e teoría da literatura dramática 5 4
  +

  Teorías do espectáculo I

  Principios teóricos e dimensión práctica da
  comunicación escénica e audiovisual no ámbito da dirección. Estudo práctico dos
  principios da linguaxe escénica e
  audiovisual. Análise práctica da creación
  escénica e audiovisual como fenómenos
  comunicativos: aspectos antropolóxicos e
  sociolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da
  crítica.
  Teorías do espectáculo I
  Teorías do espectáculo e da comunicación 3 4
  +

  Teorías do espectáculo II

  Principios teóricos e dimensión práctica da
  comunicación escénica e audiovisual no ámbito da dirección. Estudo práctico dos
  principios da linguaxe escénica e
  audiovisual. Análise práctica da creación
  escénica e audiovisual como fenómenos
  comunicativos: aspectos estéticos e
  semiolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da
  crítica.
  Teorías do espectáculo II
  Teorías do espectáculo e da comunicación 3 4
  TOTAL

  240
  60

  2º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Dirección de actores/actrices I


  Coñecemento das diferentes escolas e sistemas na
  dirección de intérpretes (actores e bailaríns) que forman parte dun proxecto
  espectacular. Aplicación das técnicas dos sistemas de interpretación na
  dirección de actores, tanto na escena como nos medios audiovisuais. Análise e concepción
  da situación e do personaxe. Interacción do actor no espazo e no tempo co resto
  de linguaxes escénicas. Concepción e análise do movemento escénico. Posición,
  desprazamento, ritmo e coreografía.  Dirección de actores/actrices I
  Dirección de actores 9 10
  +

  Dirección de actores/actrices II


  Coñecemento
  das diferentes escolas e dos sistemas na dirección de intérpretes
  (actores/actrices e bailaríns/bailarinas) que forman parte dun
  proxecto espectacular. Aplicación das técnicas dos sistemas de
  interpretación na dirección de actores/actrices nos medios
  audiovisuais. Análise e concepción da situación e do personaxe.
  Interacción do/da actor/actriz no espazo e no tempo co resto de
  linguaxes escénicas.  Dirección de actores/actrices II
  Dirección de actores 3 4
  +

  Dramaturxia II

  Revisión, actualización e adaptación dos clásicos.

  Metodoloxía e análise, documentación, adaptación e rescrita dos clásicos de cara á súa escenificación.

  Dramaturxia II
  Dramaturxia 6 4
  +

  Escenificación II

  Proxección do traballo dramatúrxico na posta en escena. Elementos de creación escénica. Principios estéticos, éticos e humanísticos de diversos métodos e escolas de escenificación: tradicións, tendencias e creadores. Metodoloxías e técnicas da dirección escénica.

  Escenificación II
  Escenificación 8 6
  +

  Escrita dramática III

   


  Práctica da escrita  de partituras vinculada ás especiificidades escénicas, preformativas e visuais na que se integran os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación na complexidade dos procesos poéticos-deductivos e da planificación dos procesos  estético-receptivos e súa adecuación á especifiicidade. Adestramento nos métodos de traballo.Valoración e crítica  do resultado e da metodología de traballo para a produción de sentido e para a construcción da recepción.

  Escrita dramática III
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Escrita dramática IV  Práctica da escrita  de partituras vinculada ás especificidades
  escénicas, performativas e visuais na que se integran os procedementos e os
  coñecementos adquiridos. Experimentación na complexidade dos procesos
  poéticos-deductivos e da planificación dos procesos  estético-receptivos e súa adecuación á especifiicidade.
  Adestramento nos métodos de traballo.Valoración e crítica  do resultado e da metodología de traballo
  para a produción de sentido e para a construcción da recepción.  Escrita dramática IV
  Prácticas de escrita dramática 3 3
  +

  Historia da posta en escena

  Estudo do desenvolvemento histórico das diferentes formas do teatro e
  das outras artes do espectáculo, así coma da súa imaxe visual e as
  distintas opcións de dramatúrxicas desde as primeiras manifestacións
  escénicas ata os nosos días, abordando non só a orde cronolóxica dos
  aconteceres escénicos, senón tamén a xestación dos grandes conceptos da
  teoría e a práctica escénica coas súas concrecións no tempo e no espazo.

  Historia da posta en escena
  Historia das artes do espectáculo 5 4
  +

  Interpretación II

  Introdución á técnica actoral e estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/a actor/actriz. Introdución aos diferentes estilos e métodos en interpretación na perspectiva da dirección escénica e a dramaturxia.

  Interpretación II
  Sistemas de intepretación 2.5 3
  Interpretación III
  Sistemas de interpretación 2.5 3
  +

  Literatura dramática II

  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento  histórico en que se crearon ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especifidade das competencias do perfil profesional do director ou dramaturgo.


   


  Literatura dramática II
  Historia e teoría da literatura dramática 3 4
  +

  Literatura dramática III  Estudo dos principais textos e autores relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento  histórico en que se crearon ao seu contido, forma e xénero e tendo en conta a especifidade das competencias do perfil profesional do director ou dramaturgo.

  Literatura dramática III
  Historia e teoría da literatura dramática 3 4
  +

  Prácticas de escenificación

  Exploración práctica da narratividade espectacular a partir da organización dos materiais escénicos. Adecuación da elección dos elementos de significación aos obxectivos da posta en escena. Coñecemento e experimentación da complexidade do proceso creativo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

  Prácticas de escenificación
  Prácticas de escenificación 6 4
  + Teoría e historia da arte I
  Estética 3 4
  + Teoría e historia da arte II
  Estética 3 4
  TOTAL

  60
  60

  3º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Coreografía e danza I

  Estudo teórico-práctico dos elementos básicos que conforman as diferentes técnicas da danza. Comprensión das posibilidades expresivas corporais a través da danza.Iniciación á la composición coreográfica: estudo das bases e elementos que a conforman.

  Coreografía e danza I
  Movemento 3 3
  +

  Coreografía e danza II

  Estudo teórico-práctico dos elementos básicos que conforman as
  diferentes técnicas da danza. Comprensión das posibilidades expresivas
  corporais a través da danza.Iniciación á la composición coreográfica:
  estudo das bases e elementos que a conforman.

  Coreografía e danza II
  Movemento 3 3
  +

  Espazo escénico I

  A materia de espazo escénico, pretende que o alumno de dirección de
  escena sexa consciente das competencias que debe desenvolver un
  escenógrafo e as teña en conta, para iso, elaboráronse e  aprobáronse
  unha serie de contidos básicos e progresivos.

  A
  primeira parte da materia pretende asentar coñecementos teóricos  sobre
  a historia da escenografía, espazos e terminoloxía teatral utilizada e
  coñecementos prácticos sobre a composición espacial, a linguaxe e a
  comunicación visual, que axudarán a axilizar a mente do director duna
  maneira plástica.

  Na
  segunda parte da materia, o alumno deberá aprender a comunicarse e a
  coñecer o traballo actual  realizado por un escenógrafo, para iso,
   inmiscuirase nun proceso creativo que culminará coa realización dun
  proxecto escenográfico.

  Espazo escénico I
  Escenografía 3 3
  +

  Espazo escénico II

  A materia de espazo escénico, pretende que o alumno de dirección de
  escena sexa consciente das competencias que debe desenvolver un
  escenógrafo e as teña en conta, para iso, elaboráronse e  aprobáronse
  unha serie de contidos básicos e progresivos.

  A
  primeira parte da materia pretende asentar coñecementos teóricos  sobre
  a historia da escenografía, espazos e terminoloxía teatral utilizada e
  coñecementos prácticos sobre a composición espacial, a linguaxe e a
  comunicación visual, que axudarán a axilizar a mente do director duna
  maneira plástica.

  Na
  segunda parte da materia, o alumno deberá aprender a comunicarse e a
  coñecer o traballo actual  realizado por un escenógrafo, para iso,
   inmiscuirase nun proceso creativo que culminará coa realización dun
  proxecto escenográfico.

  Espazo escénico II
  Escenografía 3 3
  +

  Espazo sonoro

  Estudo
  dos principios musicais (ritmo, melodía, harmonía, etc.) e a sua aplicación na
  escenificación. Analise dos elementos sonoros aplicados na dramaturxia e na
  escenificación. Concepto de espazo sonoro. 

  Espazo sonoro
  Música e espazo sonoro 6 4
  +

  Historia das artes do espectáculo I

  Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico
  e estético das diferentes formas do espectáculo, principalmente teatro, danza,
  ópera e circo a través da historia e
  atendendo á especificidade das competencias do
  perfil profesional da dirección
  escénica e da dramaturxia.
  Historia das artes do espectáculo I
  Historia das artes do espectáculo 4 4
  +

  Historia das artes do espectáculo II

  Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico
  e estético das diferentes formas do espectáculo, principalmente teatro, danza,
  ópera e circo a través da historia e
  atendendo á especificidade das competencias do
  perfil profesional da dirección
  escénica e da dramaturxia.  Historia das artes do espectáculo II
  Historia das artes do espectáculo 4 4
  +

  Iluminación I

  Concepción e análise do espazo e do tempo escénicos e da súa significación. Introdución aos principios formais e de contido, linguaxe, e metodoloxía da iluminación.

  Iluminación I
  Escenografía 3 4
  +

  Iluminación II

  Concepción e análise do espazo e do tempo escénicos e da súa significación. Afondamento nos principios formais e de contido, linguaxe e metodoloxía da iluminación.

  Iluminación II
  Escenografía 3 4
  +

  Produción e xestión I  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">Valoración
  do traballo en función do marco socio-laboral. Comprensión do
  line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">marco
  social no que se desenvolvan a creación de proxectos de xestión ou produción.  Produción e xestión I
  Produción e xestión 3 4
  +

  Produción e xestión II  font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">Coñecementos
  sobre a lexislación das artes do espectáculo (normativas comerciais,
  administrativas, laborais e
  line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:arial;="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"=""> de seguridade). Coñecemento do proceso de line-height:150%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="">elaboración
  dun proxecto de produción desde os puntos de vista comunicativo e económico.   Produción e xestión II
  Produción e xestión 3 4
  +

  Tecnoloxía escénica  Coñecemento teórico-práctico na aplicación dos medios técnicos e tecnolóxicos nunha


  proposta escénica. Posibilidades estéticas da tecnoloxía aplicada á maquinaria e á


  imaxe escénicas.

  Tecnoloxía escénica
  Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo 6 4
  TOTAL

  44
  44

  3º curso - Itinerario Dirección escénica

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Escenificación III

  Análise da escenificación nas diversas formas espectaculares, incluído o espectáculo
  audiovisual. Diferentes linguaxes e disciplinas artísticas para a creación escénica
  interdisciplinaria.

  Escenificación III
  Escenificación 6 4
  +

  Prácticas de dirección de escena I

  Integración das linguaxes, procedementos e saberes adquiridos na práctica da creación espectacular para conseguir transmitir ao/á espectadora as sensacións, emoción e o sentido da creación escénica. Análise práctica do texto dramático e/ou partitura dramática. Práctica dos procesos creativos da construción do sentido nos efectos da recepción. Experimentación do método de traballo.

  Prácticas de dirección de escena I
  Prácticas de escenificación/Dramaturxia 3 4
  +

  Prácticas de dirección de escena II

  Integración das linguaxes, procedementos e saberes adquiridos na
  práctica da creación espectacular para conseguir transmitir ao/á
  espectadora as sensacións, emoción e o sentido da creación escénica.
  Análise práctica do texto dramático e/ou partitura dramática. Práctica
  dos procesos creativos da construción do sentido nos efectos da
  recepción. Experimentación do método de traballo.

  Prácticas de dirección de escena II
  Prácticas de escenificación 7 8
  TOTAL

  16
  16

  3º curso - Itinerario Dramaturxia

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Dramaturxia III

  font-family:" arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="" lang="GL">Principios
  xerais de dramaturxia aplicados ás manifestacións escénicas non textuais e ao
  espectáculo audiovisual. Análise práctica das diversas formas de espectáculo
  non textual (teatro das imaxes, teatro obxectual, danza-teatro, presentación
  escénica, teatro visual...) e do espectáculo audiovisual. Coñecemento e análise
  práctica das dramaturxias performativas, visuais e escénicas. Análise e
  práctica da partitura dramática. Coñecemento e análise das dramaturxias do
  audiovisual. Análise e práctica do guión audiovisual. Valoración dos procesos
  creativos.

  Dramaturxia III
  Dramaturxia 5 4
  +

  Dramaturxia IV

  Principios
  xerais de dramaturxia aplicados ás manifestacións escénicas non textuais e ao
  espectáculo audiovisual. Análise práctica das diversas formas de espectáculo
  non textual (teatro das imaxes, teatro obxectual, danza-teatro, presentación
  escénica, teatro visual...) e do espectáculo audiovisual. Coñecemento e análise
  práctica das dramaturxias performativas, visuais e escénicas. Análise e
  práctica da partitura dramática. Coñecemento e análise das dramaturxias do
  audiovisual. Análise e práctica do guión audiovisual. Valoración dos procesos
  creativos.

  Dramaturxia IV
  Dramaturxia 5 3
  +

  Escrita dramática V

  Práctica
  da escrita dramática de guións audiovisuais e cinematográficos na que se
  integra os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación da
  complexidade dos procesos poético-produtivos e da planificación dos procesos
  estético-receptivos. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica
  do resultado e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a
  construción da recepción.

  Escrita dramática V
  Prácticas de escrita dramática 3 4
  +

  Escrita dramática VI

  Práctica
  da escrita dramática de guións audiovisuais na que se
  integra os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación da
  complexidade dos procesos poético-produtivos e da planificación dos procesos
  estético-receptivos. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica
  do resultado e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a
  construción da recepción.

  Escrita dramática VI
  Prácticas de escrita dramática 3 5
  TOTAL

  16
  16

  4º curso

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Análise de espectáculos  Estudo de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais aplicados á dirección de escena, facendo fincapé no teatro como feito


  escénico e os seus distintos xéneros para logo atender os demais tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, obxectos) e abordar asemade


  a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais, políticas, históricas,

  económicas e culturais

  Análise de espectáculos
  Historia das artes do espectáculo 4 4
  +

  Canto coral

  Estudo dos elementos técnicos e expresivos da voz cantada.

  Canto coral
  Optativa 3 3
  +

  Deseño do personaxe I


  Introducción ao dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e vestiario do actor/actriz , para a súa adecuación ou mofificiación en función dos requerimentos da personaxe. 

  Deseño do personaxe I
  Deseño do personaxe 4 4
  +

  Deseño do personaxe II


  Introducción ao dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e analise dos signos que emite o corpo, o rostro é o vestiario de actor/actriz, para a súa adecuación ou modificación en función dos requerimentos da personaxe. 

  Deseño do personaxe II
  Deseño do personaxe 2 2
  +

  Iniciación ao teatro xestual
  Materia
  con formato de laboratorio. Tratarase de facer confluír os intereses dos
  participantes no encontro de poéticas persoais devenidas dunha reflexión
  escénica, que xurda das posíbeis relacións entre o traballo invisible de
  proxección imaxinaria da escena e o da realización física. Os obxectos de
  indagación xestuais permitirán estudar as diversas e complexas formas de
  comportamento corporal na escena.  Iniciación ao teatro xestual
  Optativa 3 3
  +

  Introdución á investigación escénica I


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Grao. 

  Introdución á investigación escénica I
  Pedagoxía 2 2
  +

  Introdución á investigación escénica II


  Introdución á investigación escénica I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da investigación, a materia Introdución á investigación escénica ten como finalidade o desenvolvemento das competencias básicas no eido do deseño e realización de proxectos de investigación nas diferentes disciplinas propias da arte dramática. En consecuencia o programa da materia está orientado por un lado a fornecer as técnicas, ferramentas e recursos propios da investigación científica aplicada ás ciencias sociais e ao campo da creación artística, e polo outro a considerar o sistema teatral como fonte de problemas de investigación. Finalmente o programa tamén se ocupa dos aspectos básicos a considerar na elaboración dun Traballo de Fin de Grao. 

  Introdución á investigación escénica II
  Pedagoxía 2 2
  +

  Pedagoxía teatral I


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral I
  Pedagoxía 3 4
  +

  Pedagoxía teatral II


  Pedagoxía teatral I e II


  En tanto o perfil do graduado en arte dramática establece que este profesional estará capacitado para o exercicio da docencia, a materia Pedagoxía teatral está orientada a construír as competencias necesarias para o deseño, posta en marcha e avaliación de proxectos, programas e actividades de intervención educativa, en diferentes tempos e espazos, orientadas a usuarios e colectivos diversos, nos ámbitos formal e non-formal. Igualmente desenvólvense as competencias requiridas na intervención socioeducativa e sociocultural no eido da animación teatral. O programa busca converter ao graduado en arte dramática nun especialista da educación e da animación teatral, ofrecéndolle ao mesmo tempo ferramentas básicas no eido da investigación educativa e na xestión da calidade.   

  Pedagoxía teatral II
  Pedagoxía 3 4
  TOTAL

  40
  38

  4º curso - Itinerario Dirección escénica

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Obradoiro de escenificación I

  font-family:Arial;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" arial;mso-ansi-language:gl;mso-fareast-language:es;mso-bidi-language:ar-sa"="" lang="GL">Práctica
  da escrita dramática e da creación espectacular, coa síntese e integración dos
  coñecementos e procedementos adquiridos. Experimentación coa complexidade do
  proceso global da creación para a construción do sentido e da recepción do
  espectáculo. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e
  crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.
  Obradoiro de escenificación I
  Prácticas de escenificación/Prácticas de escrita dramática 10 10
  +

  Obradoiro de escenificación II  Práctica do proceso completo de creación espectacular, desde a concepción ata a representación, integrando os saberes e procedementos adquiridos durante a carreira. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

  Obradoiro de escenificación II
  Prácticas de escenificación 12 10
  +

  Traballo fin de estudos

  Elaboración e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria,  que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación e do itinerario.

  Traballo fin de estudos
  12 12
  TOTAL

  20
  22

  4º curso - Itinerario Dramaturxia

  DISCIPLINA MATERIA
  Créditos ECTS
  Horas
  +

  Obradoiro de dramaturxia I

  Práctica da
  escrita dramática e da creación espectacular, coa síntese e integración dos
  coñecementos e procedementos adquiridos. Experimentación coa complexidade do
  proceso global da creación para a construción do sentido e da recepción do
  espectáculo. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e
  crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

  Obradoiro de dramaturxia I
  Prácticas de escrita dramática/Prácticas de escenificación 10 10
  +

  Obradoiro de dramaturxia II  Práctica da
  escrita dramática na que se sintetizan e integran todos os coñecementos e os
  procedementos da formación para a creación dunha dramaturxia. Experimentación
  da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a súa posta en voz
  e/ou no espazo. Experimentación práctica da creación de sentido e da
  construción dos efectos emocionais na recepción. Coñecemento e experimentación
  do método de traballo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de
  traballo utilizado.

     Obradoiro de dramaturxia II
  Prácticas de escrita dramática 12 10
  +

  Traballo fin de estudos

  Elaboración, e posterior
  defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa
  correspondente memoria,  que permita unha
  demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e
  específicas da titulación e do itinerario.

  Traballo fin de estudos
  12 12
  TOTAL

  20
  22

FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

 • Dirección escénica e dramaturxia

 • Interpretación

 • ERASMUS