ACSUG: Informe de seguimentoCalendario 2016/2017 + Horario Grupos + Exames


Horario da Biblioteca


Instalacións, aulas e recursos


Plan de autoprotección
PROBAS DE ACCESO | Desenvolvemento das probas
 •  
 • Para cursar estudos superiores de arte dramática as persoas aspirantes deberán realizar e superar unha proba específica que ten como finalidade valorar a súa madureza, e os seus coñecementos e aptitudes para cursar con aproveitamento as ensinanzas.


  A asignación de prazas realízase en función dos resultados da avaliación da proba, que se expresarán en termos numéricos nunha escala de 1 a 10, con dous decimais, e sempre en función das prazas dispoñibles, considerando a proba superada para as cualificacións iguais ou superiores a cinco. O número de prazas dispoñibles por especialidade farase público na páxina web do centro coa antelación suficiente, e sempre antes da convocatoria oficial das mesmas no Diario Oficial de Galicia. De non cubrirse todas as prazas na convocatoria ordinaria, a dirección xeral competente en materia de ensinanzas artísticas superiores poderá realizar unha convocatoria extraordinaria no mes de setembro.

 • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

 • Aspectos básicos
 • Deseño, inscrición e realización de probas de acceso
  • DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA
  •  
  • Coa antelación necesaria o Tribunal fará público o horario en que se realizarán cada un dos exercicios que máis abaixo se sinalan, así como a convocatoria para a realización da entrevista persoal con cada unha das persoas aspirantes.

    

   DESENVOLVEMENTO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

   EXERCICIO 1

   Comentario dun texto teórico sobre a dirección de escena e/ou a dramaturxia.

   Texto: Introdución á dirección de escena, de
   Anne Bogart, Editorial Galaxia, 2006.

   (20 % da cualificación final)

   Valórase a comprensión do texto e a análise da idea principal e das secundarias, así como o desenvolvemento da opinión persoal do/a aspirante en relación con elas. De coñecerse o texto ou o autor/a, poderá ofrecerse unha visión xeral dos seus puntos de vista e da súa traxectoria no mundo teatral. Tamén se suxire situar e vincular a análise no marco das artes escénicas, establecendo relacións con outras visións, sexan estas similares ou contrapostas.

   EXERCICIO 2

   Realización dunha proposta de escenificación.

   (20 % da cualificación final)

   A partir dun fragmento dunha obra dramática ou doutros materiais. Neste exercicio valórase a coherencia entre a visión particular que se escolle para o texto proposto e a resolución do proxecto escénico. Que interesa do texto? Que se quere contar e como se vai facer? Que se quere provocar no espectador? Como será o desenvolvemento da peza? É importante articular unha proposta onde cada elemento da linguaxe escénica (interpretación, espazo escénico, vestiario, espazo sonoro...) se vexa reflectido, xustificando as eleccións e poñéndoas en relación unhas con outras.

   EXERCICIO 3

   Escrita dun texto dramático.

   (20 % da cualificación final)

   Neste exercicio danse uns parámetros a partir dos que desenvolver a escrita dunha escena ou peza breve. Pode ser a partir dunha determinada estrutura de acción na que se sinalan os actantes fundamentais (suxeito / protagonista, opoñentes / antagonistas, axudantes…); pode ser a partir duns personaxes nun espazo; pode ser a partir dunha réplica ou suceso que desencadea a acción. Valórase a adaptación da escrita dramática ás premisas que se sinalen no exercicio así como o seu grao de coherencia e sentido.

   EXERCICIO 4

   Dirección de actores e actrices.

   (20 % da cualificación final)

   Neste exercicio darase a cada aspirante un pequeno diálogo para dous personaxes. O/a aspirante dirixirá ese texto durante un tempo non inferior a 5 minutos nin superior a 10. Disporá como actores/actrices de dúas persoas que indique o tribunal. Durante o exercicio, o/a aspirante indicará aos/ás actores/actrices a súa proposta de situación e daralles as claves iniciais pertinentes para que poidan realizar un primeiro pase. Despois deste, o/a aspirante deberá realizar, como mínimo, unha nova quenda de indicacións aos/ás intérpretes para mellorar a proposta. Valórase a capacidade comunicativa do/a aspirante, o tipo de indicacións que dá e a organización e optimización do tempo. Recoméndase concreción e concisión, dar só as indicacións precisas para poder empezar e ir traballando sobre o que se ve.

   EXERCICIO 5

   Entrevista persoal.

   (20 % da cualificación final)

   a) O/a aspirante lerá en voz alta as os exercicios escritos 1, 2 e 3. Ao remate, o tribunal poderá facer preguntas sobre os mesmos.

   b) O/a aspirante terá entre cinco e dez minutos para facer unha presentación del/a mesmo/a, onde ademais dos datos persoais inclúa os seguintes temas: motivación para querer entrar na escola, por cal das opcións ten maior interese (dirección escénica ou dramaturxia) no caso de telo claro, gustos teatrais e artísticos, dispoñibilidade de asistencia regular a clase... Logo da presentación, o tribunal efectuará as preguntas convenientes para completar a información que considere precisa sobre o/a aspirante.

   • ESCENOGRAFÍA
   •  
   • Coa antelación necesaria o Tribunal fará público o horario en que se realizará cada un dos exercicios que se sinalan, e a convocatoria para a realización da entrevista persoal con cada unha das persoas aspirantes. Para a realización dos exercicios 1 e 2 os aspirantes deberán traer os materiais que estimen necesarios para un óptimo desenvolvemento da mesma.

     

    DESENVOLVEMENTO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

    EXERCICIO 1

    Debuxo do natural (40% da cualificación final)

    Realización dun debuxo dun elemento ou conxunto de elementos seguindo a técnica da copia do natural. Valorarase a técnica utilizada, a adecuación do formato e proporcións, a perspectiva, as proporcións e o axuste ao modelo proposto.

    Formatos papel: 100x70 cm. (recomendable) ou 50x70 cm.
    Técnica libre: acrílico, tinta, témpera, mixta, etcétera

    EXERCICIO 2

    Proposta dun deseño de escenografía (40% da cualificación final)

    A partir dun fragmento dun texto dramático (DESCARGAR MÁIS ABAIXO) ou doutra proposta temática, os aspirantes deberán realizar unha proposta de deseño dun espazo escénico, no que os incluirán elementos e útiles escénicos que estimen necesarios. Valorarase a adecuación entre o estímulo proposto e a realización práctica, e o feito de que se complete o traballo no tempo dispoñible

    Materiais para realizar bosquexos e maquetas: papeis, lápices, cores, cartóns, texouras, pegamentos, etcétera.

    EXERCICIO 3

    Entrevista persoal (20% da cualificación final)

    Cunha duración non superior a vinte minutos, terá como finalidade coñecer as experiencias previas dos aspirantes no ámbito das artes plásticas e no campo escénico, así como os seus intereses e expectativas en relación cos estudos.

   • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

   • A tempestade, de William Shakespeare
    • INTERPRETACIÓN
    •  
    • As persoas aspirantes serán divididas en grupos, creados por orde alfabética, e cada grupo realizará varias sesións de traballo con actividades propias dos procesos de ensinanza e aprendizaxe e centradas nas áreas de movemento, voz e interpretación, amais dunha entrevista persoal. As persoas deberán vir provistas de roupa cómoda, axeitada para realizar traballos propios das ditas áreas. Coa antelación necesaria o Tribunal fará pública a composición de cada grupo e o horario en que cada un deberá comparecer para realizar os exercicios que máis abaixo se indican. Igualmente, o Tribunal fará pública a convocatoria para a realización da entrevista persoal con cada unha das persoas aspirantes.

      

     DESENVOLVEMENTO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

     EXERCICIO 1

     Movemento.

     (30 % da cualificación final)

     Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar as aptitudes corporais, a creatividade no movemento e o nivel de interacción co grupo de cada unha das persoas aspirantes.

     EXERCICIO 2

     Voz.

     (30 % da cualificación final)

     Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar a conciencia e o uso da respiración, a calidade vocal, e a comprensión e expresión lectora, o que pode implicar a memorización dun texto breve (descargar abaixo). Trátase de sabelo de memoria, non de preparar un exercicio de interpretación co mesmo.

     EXERCICIO 3

     Interpretación.

     (30 % da cualificación final)

     Realizaranse diversas propostas prácticas de traballo orientadas a analizar aptitudes e actitudes necesarias como concentración e capacidade de esforzo ou habilidades para interactuar cos demais e traballar en grupo. Algunha das actividades a realizar pode implicar a memorización dun texto breve (descargar abaixo). Trátase de sabelo de memoria, non de preparar un exercicio de interpretación co mesmo.

     EXERCICIO 4

     Entrevista persoal.

     (10 % da cualificación final)

     Cunha duración non superior a vinte minutos, terá como finalidade analizar as destrezas expresivas das persoas aspirantes e a súa capacidade de resposta, así como a de ter información sobre as súas experiencias previas no campo escénico, intereses e expectativas.


    • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

    • 'Botaron a sortes e tocoume a min'
FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

 • Dirección escénica e dramaturxia

 • Interpretación

 • ERASMUS